A national resource for archaeological research

Consortium of Swedish Archaeological Research Laboratories

 (In Swedish below) The ArchLab Infrastructure is a joint collaborative venture of 13 high profile laboratories for supporting archaeological science research. It aims to unite their forces into a single, distributed Swedish national resource for scientific methods in archaeology, thereby facilitating novel and ground-breaking research, and ensuring the availability and accessibility of existing and emerging methods and data as well as international competitiveness.

Archaeology is an intrinsically interdisciplinary field and the only humanities subject which studies the long-term human past, using natural science methods to provide empirical evidence for human-environment-climate interactions. We propose the creation of a national infrastructure for Sweden’s present archaeological research laboratories to spearhead Sweden’s contribution to our understanding of the past. It will support and enhance interdisciplinary science in fields where methods and source materials from archaeological research are relevant, raise the standard of the use of scientific methods in archaeological research, and enhance and expand the communication of results and information on scientific archaeology to the research community, industry, museums and public. Furthermore, it will secure quality assurance, raise the quality of Swedish archaeological research and increase international competitiveness, and provide long-term stability and continuity in order to increase the impact of archaeology in Sweden, and globally. The infrastructure will facilitate novel and ground-breaking research, maintain the cutting edge of methods development, and ensure the availability and accessibility of existing and emerging methods. Archlab’s primary aim is to ensure the continued provision of services for the creation and analysis of primary archaeological science data, and thus contribute to our understanding of past human activities, societies, environments and climates.

And in Swedish:
Arkeologi är en rik källa till kunskap om mellanmänskliga relationer och samhällen, om rumslig organisation och materiell kultur, och om relationen mellan miljö, sjukdomar och sociala system. Inget annat ämne kan belysa människan, hennes utveckling och samverkan med sin omvärld under en så lång tidsrymd – en kunskap som är akut nödvändig när vi idag står inför stora klimat- och miljöförändringar. För att lösa dessa problem behöver vi både samarbete mellan olika forskningsämnen men också omfattande stöd till forskning inom arkeologi. ArchLab är ett samarbete mellan flera arkeologiska laboratorier och institutioner för att utveckla och stödja användandet av både etablerade och innovativa analysmetoder för att bättre kunna svara på stora frågor om forntida människor, miljöer och klimat samt samspelet mellan dem. ArchLab kommer att erbjuda forskarvärlden en mångfald av metoder inom prospektering, materialanalys, mikroskopiering, DNA-analys och åldersbestämning. ArchLab skapar en gemensam plattform för rådgivning och erbjuder paketlösningar för att minska väntetider, effektivisera användandet av små materialmängder och minska totalkostnaden för användare. Genom att kombinera och utveckla metoder breddar vi vår förståelse av det arkeologiska materialet och kan bidra med innovativa tillämpningar i ett snabbt växande och spännande fält. Samordningen inom ArchLab kan underlätta uppfyllandet av kulturmiljölagens mål och vi kommer också kunna använda den arkeologiska kunskapen mer för att lösa samhällets utmaningar. Genom att ta fram nya kunskaper om långtidsförändringar i klimat och miljö, samt människans roll i dessa, kommer vi att bättre kunna ge svar om hur vi kan utveckla hållbara lösningar till dagens miljöproblem. Det gäller allt från restaurering av våtmarker till hur vi påverkar biodiversitet och hur ett samhälle tidigare svarat på katastrofer som klimatkriser, pandemier och krig.